Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

 1. KC Dance Complex is als concept onderdeel van KC DANCE COMPLEX BVBA
 2. Op alle door KC Dance Complex gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van Gent bevoegd.
 3. Een geldige inschrijving bij dansschool KC Dance Complex vindt plaats door:
  1. Het papieren inschrijvingsformulier met algemene voorwaarden volledig en naar waarheid in te vullen en te ondertekenen.
  2. Onmiddelijk cash te betalen , met bancontact te betalen of geld over te schrijven naar rekeningnummer 001-5997666-38 binnen de 7 dagen . Indien dit niet het geval is zal een administratieve kost van 20 euro per week worden aangerekend tot het geld volledig gestort is uitgezonderd specifieke gevallen.
 4. Het is alleen mogelijk om aan de lessen mee te doen op vertoon van een geldige lidkaart.
 5. KC Dance Complex behoudt zich het recht voor om op eender welk tijdstip een identificatie van de leden te vragen.
 6. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van KC Dance Complex.
 7. KC Dance Complex is gerechtigd de op de overeenkomst van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen.

2. Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap en de betalingsverplichting vangen aan per datum van ingang zoals door de deelnemer bij inschrijving aangegeven.
 2. Het lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken abonnementssduur die ingaat vanaf de ingangsdatum van het abonnement.
 3. Alle prijzen zijn inclusief BTW. KC Dance Complex is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.
 4. Het vroegtijdig beëindigen van de overeenkomst kan alleen middels een aangetekend schrijven gericht aan KC Dance Complex, Rooigemlaan 518, 9000 Gent en is enkel mogelijk op medische gronden (min 6maanden ongeschikt). Hiervoor is respectievelijk een doktersverklaring vereist. Alle andere wijzen van beëindiging worden beschouwd als onrechtmatige verbreking van de overeenkomst. In deze gevallen blijven alle volledige lidmaatschapsbijdragen verschuldigd als deze nog niet volledig betaald zijn geweest. Bij het voortijdig beëindigen van het lidmaatschap is KC Dance Complex bevoegd € 15,- administratiekosten in rekening te brengen.

3. Privacy

 1. KC Dance Complex gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot de bescherming van de persoonsgegevens van 8 december 1992. KC Dance Complex is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden in onze ledendatabase opgenomen en verwerkt voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies om u te informeren over nieuwe producten en diensten en voor de verwezenlijking van de informatie en promotiecampagnes.
 2. Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid dienen direct aan KC Dance Complex te worden doorgegeven middels het e-mailadres [email protected] Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer KC Dance Complex kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid met een minimum van 10 euro.Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

4. Aansprakelijkheid

 1. KC Dance Complex sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van haar leden of iedere derde persoon uit, met uitzondering van haar mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van haar leden voor opzet of grove schuld door KC Dance Complex.
 2. Ieder lid is zelf verantwoordelijk voor zijn persoonlijke bezittingen en het afsluiten van een ongevallenverzekering. U wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Noch het bedrijf, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club.

5. KC Dance Complex huisreglement

 1. Het lid is bekend dat KC Dance Complex bepaalde huisregels hanteert. Deze huisregels zijn te raadplegen op de dansschool. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft
 2. KC Dance Complex behoudt zich het recht voor om bij voor haar moverende redenen de pas in te vorderen en een lidmaatschap per direct te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende jaar vervalt.

6. Slotbepaling

Door zijn inschrijving verklaart de deelnemer de inschrijf- en betalingsvoorwaarden en het bepaalde in deze algemene voorwaarden en de huisregels van KC Dance Complex te accepteren. Wanneer één van de bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.

Never Stop Dancing